Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHAVUOT
av Marshall Roth

Judendomen har två, som det verkar, motsägelsefulla källor som behandlar en grundläggande fråga om Shavuot. Ska vårt godtagande av Toran vara baserat på blind tro – eller på rationell, intellektuell grund?

Källa nr 1 – ”Hjärtats plikter” av Rebbeinu Bechaye (1200-talet Spanien): ”Ska du godta judiska värderingar på grundval av de rabbiner som är kunniga i Tora och traditioner och helt och hållet lita på deras traditioner? Tvärt emot! Toran förbjuder dig uttryckligen att ens tänka i sådana banor. Efter att du upnått kunskap genom att lära dig traditionerna ska du själv undersöka med logik, förstånd och omdömesförmåga till dess att sanningen står klar för dig.”
Källa nr 2 – Midrash Sifri, 4MB, kap. 33: ”När G-d var beredd att ge oss Toran gick Han först till alla världens folk och erbjöd dem den. Alla folken frågade, ”Vad är skrivet i Toran?” Till slut erbjöd G-d Toran till det judiska folket. De godtog den osedd. ”Allt vad Herren har sagt ska vi göra och lyda” (2MB 24:7)”

Dessa källor ger upphov till två frågor:
1. ”Vi vill göra och lyda” verkar inte förståndigt. Vilken intelligent person böjer sig för ett system som han inte förstår?
2. Hur kan den första källan påstå att godtagandet av judiska värderingar är beroende av en intellektuell process? Är inte detta i direkt motsättning mot källa nr 2? Svaret är att båda källorna gäller, men att de hänvisar till olika situationer.

När en person besöker sin husläkare ifrågasätter han inte den rekommenderade behandlingen. På samma sätt, när det judiska folket befann sig vid Sinaiberget hade de redan ett fortgående förhållande med G-d. De hade personligen varit vittnen till G-ds mirakel. De visste helt klart att G-d styr världen och att han vill vårt bästa. Därför tvekade de inte när Han erbjöd det judiska folket en vägledning för livet – vad den än innehöll.

Hur ska vi då förstå den tonvikt på rationellt godtagande av Toran som den första källan uttrycker? Nyckeln är att förstå vilken period i den judiska historien vi talar om. ”Hjärtats plikter” vänder sig inte till Moses generation utan till de kommande och framtida generationerna. Vi måste tänka, utreda och klargöra vårt förhållande till Toran.

En fullständig relation till G-d behöver både intellekt och känsla. ”Kunskap om G-d utan känsla” lämnar människan bortkopplad och utan kontakt med sina övertygelser. ”Känsla utan kunskap”, å andra sidan, är grunden för varje kult och karismatisk rörelse i historien. Därför är det så att båda beståndsdelarna tillsammans – intellekt och känsla – är oumbärliga för att söka sanningen och ett förhållningssätt till G-d.

Låt oss därför denna Shavuot förbinda oss att använda vårt intellekt för att undersöka, utreda och utforska G-d och Hans Tora på djupet så att vi helhjärtat kan ”göra och förstå”.