Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHOFTIM
av Rabbin Avi Weiss

Denna veckas parsha diskuterar ämnet krig och deklarerar att krig bara får utkämpas som en sista utväg. Avsnittet börjar med uttalandet "När du kommer i närheten av en stad för att kämpa mot den, börja med att erbjuda den fred" (5MB 20:10). Rashi vidmakthåller att denna vers bara gäller första halvan av paragrafen som handlar om situationer där det finns andra utvägar än krig. Denna del slutar följaktligen med orden "så ska du göra (söka fred) med alla de städer som är mycket långt bort, som inte är städer i dessa länder" (5MB 20:15). Men när det gäller intagandet av de sju kanaanitiska länderna, dvs obligatoriskt krig, söker man inte fred. Enligt Rashi är detta meningen med den andra halvan av paragrafen (5MB 20:16-18).

Ramban håller inte med. Han insisterar på att öppningsversen, som befaller att fred först måste sökas, är ett generellt uttalande om både valfria och obligatoriska krig. Yehoshua erbjud ju trots allt fred med de sju kanaanitiska nationerna, länder som vi var befallna att konfrontera militärt.

Enligt Ramban är paragrafen delad. Den första halvan handlar om valfria krig, där de som inte är direkt inblandade skonas (5MB 20:11-15). Den andra halvan säger oss att i ett obligatoriskt krig kan ingen fly, alla kommer att gå under (5MB 20:16-18). Ramban tillägger att även i fallet med de sju nationerna kunde fred uppnås, trots att nationerna uppvisade värsta tänkbara beteende vad gällde omoral och avgudadyrkan. Om de avsäger sig sitt onda beteende och börjar lyda under grundläggande etiska principer kan de tillåtas att stanna kvar i landet.

Ramban - en av de som älskade Sion mest av alla - lär oss att även när det handlar om att erövra det heliga landet, måste fredssträvan gå först. Det här förhållningssättet kan man finna i staten Israels relation med sina grannar. Israel har alltid sökt fred först och främst och bara gått i krig när det varit absolut nödvändigt, som en sista utväg. Allt detta speglas i den ed som judiska soldater säger då de skrivs in i armén. De förbinder sig till det som kallas Tihur HaNeshek, "den beväpnades renhet". Denna proklamation erkänner nödvändigheten av självförsvar, men insisterar att om krig är absolut nödvändigt, ska det utkämpas med en känsla av renhet, en känsla för etik och med en längtan efter fred - själva grundvalen för Toran.