Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: TERMEN "RESHUT"

Fråga: Vad betyder termen reshut inom judendomen?

Svar: RESHUT är ett ord som i stor utsträckning återfinns i den rabbinska litteraturen med tre distinkta och olika bibetydelser: myndighet, domän eller en plikt som valfri eller frivillig i motsats till en obligatorisk uppgift, kallad ovah.

Reshut som myndighet
Termen reshut används i den rabbinska litteraturen i betydelsen makt och myndighet, till exempel "Sök inte bekantskap med reshut ", dvs. den styrande makten (Avot 1:10), eller "Sex saker tjänar människan, över tre har han reshut och över tre han inte har någon reshut, över ögat, örat och näsan har han ingen reshut, över munnen, handen, foten har han reshut "(Gen. R. 67:3).

Reshut som domän
Från denna härrör begreppet reshut ha-yacid att utse ett område som individen har auktoritet, det vill säga en privat domän, i motsats till reshut ha-rabbim, en allmän domän. Skillnaden återfinns främst i de lagar som rör sabbaten, när det gäller tillåtelsen för överföring av föremål från en domän till en annan, och i samband med kränkningar. Sålunda läser vi iTosefta (Shab. 1:1): "Fyra områden är att särskilja i samband med sabbaten: den privata sfären [reshut hayacid], en offentlig domän [reshut ha-rabbim], den halvoffentliga domänen [karmelit] och den undantagna domänen [mekom petor] (även Maim. Yad, Shabbat, 14:. 1). Även i samband med skadeståndsrätt, finns en differentiering mellan privata och offentliga domäner. Till exempel är ägare till ett djur ansvarig för de skador som detta åsamkar någon annan i hans privata domän. Om däremot, skadan uppstår på ett offentligt område, som alla har till tillgång till, som ett öppet fält eller en marknadsplats, är ägaren ansvarig endast om djuret stångar eller biter, eftersom det inte har någon rätt att orsaka skador på människor, men han är befriad att betala för skador orsakade av att djuret betar eller trampar ner gröda. (jfr Maim. Yad, Nizkei Mamon, 1:7-8.).

Reshut i betydelsen av ett valfri eller frivillig plikt
I Talmud finns en åsiktsskillnad mellan R. Joshua och Rabban Gamaliel om huruvida aftonbön är frivillig (reshut) eller obligatorisk (ovah;. Ber 27b). En liknande skillnad görs mellan ett valfritt krig (för att utöka Israels gränser) i motsats till ett obligatorisk krig, som det mot Amalek eller Joshuas erövring av Israels land (Sot. 8:7). Ordet reshut används också i medeltida liturgisk poesi (piyyut) för den inledande dikten som kantorn där han ber om "tillåtelse" (reshut) trots sin personliga ovärdighet att representera, och be för församlingen.

Källa: Jewish Virtual Library (Encyclopaedia Jucaica) [Abraham Arzi]