Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: VAD ÄR EN APIKOROS?

Fråga: Vad är en apikoros för sorts person?

Svar: APIKOROS, används allmänt om den som förnekar den rabbinska traditionen. Beteckningen apikoros återfinns första gången i den rabbinska litteraturen i Mishna (Sanh. 10:1), uppräknad bland de som förlorar sin "del i den kommande världen."

Även om det inte råder några tvivel om att namnet härstammar från det grekiska (se * Epicureanism), tycks rabbinerna ha varit omedvetna om, eller ignorerat, den grekiska ursprunget till ordet och antog att ordet hörde ihop med det arameiska ordet hefker ("övergiven", se TJ, Sanh 10:1, 28b,. jfr även Maimonides introduktion till ovanstående Mishna, som uttryckligen anger att det är ett arameisk ord). Rabbinerna utökade innebörden till att allmänt referera till alla som kastar av påbudens ok, eller som hånar Toran och dess företrädare. Således kallas Kora, som enligt rabbinerna, höll upp Toran för att förlöjliga den, apikoros (TJ, Sanh. 10:1, 27d).

Den mest omfattande diskussionen återfinner vi i Sanhedrin 99b-100A där olika Amoraim (toralärda) från tredje och fjärde århundradena tillämpar begreppet på olika sätt för den som förolämpar en vetenskapsman, den som förolämpar sin granne i närvaro av en lärd, den som uppför sig oförskämt mot Toran, som hånar och säger "hur tjänar rabbinerna oss, de studerar för sin egen skull", eller "hur tjänar rabbinerna oss eftersom de aldrig tillåtit oss korpen eller förbjudit oss duvan" (dvs. som inte kan gå utanför det som Toran föreskriver).

Maimonides ger en mer exakt teologisk definition av ordet. Han särskiljer apikoros från den sekteristiske , den icke-troende, och avfällingen, och definierar honom som en som antingen förnekar profetior, och därmed möjligheten till gemenskap mellan G-d och människa, eller förnekar g-domlig uppenbarelse ("som förnekar Moses profetior "), eller som säger att G-d inte har kunskap om människans gärningar (Maim., Yad, Teshuvah 3:8).

Senare auktoriteter utökade innebörden ytterligare till att omfatta alla de som vägrar att lyda rabbinerna, även "ett religiöst arbetes auktoritet, stort eller litet" (Moses agiz, Leket ha-Kemah YD 103a). I modernt språkbruk används det allmänt som ett löst begrepp för alla som uttrycker en uppfattning som betraktas inte bara som kättersk, utan även som irrlärig.

Bibliografi: Guttmann, Mafteah, 3pg 2 (1930) 9 –14

Källa: Jewish Virtual Library