Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BAMIDBAR

av Rabbi Mordcai Shnaidman

Varför läser vi avsnittet Bamidbar före Shavuothelgen? Enligt en åsikt, är avsnittet Bamidbar en buffert mellan Bechukotaj, som innehåller ”Tochacha”, tillrättavisningar, och Shavuot. Jag skulle vilja föreslå att det finns ett inneboende samband mellan själva boken och avsnittet Bamidbar å ena sidan och Shavuot å den andra.

Bamidbar är även känt som Chumash Hapekudim, Folkräkningsboken. Och en folkräkning är verkligen själva ämnet i inledningen av avsnittet. Tre begrepp i att förrätta en folkräkning är anvisningar för givandet av Toran och själva Shavuots grundidé:

Först och främst lär oss folkräkningen att varje enskild person måste räknas eftersom varje person är unik, och därmed annorlunda. Precis som inom genetiken eller DNA, är även varje människas sammansättning unik, och därför är även varje människas innerstas väsen, själen, unik. På samma sätt är varje människas Torakunskaper, både i studier och iakttagande, lika dyrbara i G-ds ögon tack vare särarten. Därför har varje jude ansvar för att försöka nå upp till sin fulla potential inom studier och iakttagande.

För det andra, räknas varje människa och identifieras med sin familj. Folkräkningen lär oss betydelsen av familjen när det gäller judisk identitet, och i överförandet av Toran. Emuna - tro - på G-d och Midot (de grundläggande etiska och moraliska reglerna) kommer ju från föräldrarna. Därför är påbuden att hedra fader och moder uppräknade på den första tavlan av de Tio Budorden, som ägnas åt Mitzvot mellan människa och G-d. Bileam, den icke-judiska profeten, förstod detta när han sade, ”Hur sköna är inte dina tält. Du Jakob, dina boningar, du Israel!”. (4MB24:5).

För det tredje, varje person som räknades identifierades genom sin fana, som representerade hans stam. Varje stam hade sin egen fana, sin egen symbol, beviset på dess särställning. För att känna en person måste man känna honom, hans familj, och hans stam.

De ursprungliga stammarna, förutom Levi och Juda, har inte samma betydelse idag. Men det finns stamliknande grupper som är viktiga ingredienser i en judes karaktär. Dessa är de mellanliggande grupperna, större än en familj och mindre än Klal Jisrael – den judiska gemenskapen, som säger så mycket om en jude. Är personen i fråga Sfard eller Ashkenaz? Vilken shul går han i på lördagarna? Vilken jeshiva eller judisk skola har han gått i och hur identifierar han sig med den? Vilka är hans åtagande inom församlingen och när det gäller välgörenhet? Dessa grupperingar och institutioner är dagens stammar: de utgör den Tzibur – allmänhet – om vilken rabbiner säger: ”Avskilj er inte från församlingen! (Avot 2:5)

Av detta lär oss folkräkningen i avsnittet Bamidbar, att grund lär oss att grundstenarna för ett äkta liv enligt Toran och i gemenskap är de unika individen, familjen och de viktiga grupperingarna i församlingen.