Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHEMINI
av Rabbi Shlomo Hochberg

Toran presentera för idén om folkets helighet de vid Sinaiberget, där G-d befaller dem att vara ett heligt folk. Då, instruerar G-d dem att bygga en helgedom, i vilken Hans Gudomliga Närvaro skall vila. I Parashat Shemini, utvecklar Toran detta tema, och berättar att vår potential för personlig helighet ökar genom våra plikter som enskilda judar, och instruerar oss hur vi skall uppnå detta.

Torans detaljerade beskrivning av kosher och icke-kosher arter, kulminerar med förhållningsordern: ”Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig.” (3MB 11:37).

Sforno förklarar att denna vers inte skall tolkas som att iakttagande av kashrutlagarna automatiskt gör oss heliga. Inte alls. Iakttagandet bara förbereder oss för att uppnå heligheten. G-d vill att vi skall bli heliga, och förbereda oss för detta. Hur kan man, enligt Seforno, uppnå helighet?

Vår förmåga att göra oss själva heliga härstammar från påbudet: ”Vehalachta Bidrachav – Du skall följa Hans vägar (5MB28:9). Vårt efterliknande av G-ds egenskaper gör att vi blir heliga. Precis som G-d är barmhärtig, skall även vi vara det. Precis som G-d är god och tålmodig, skall även vi vara goda och tålmodiga.

Med andra ord, helighet uppstår inte bara från det rituella utförandet av Mitzvot Bein adam lamakom – påbud, mellan människa och G-d – som kashrut. Snarare är dessa påbud från G-d menade att förbereda oss för de mellanmänskliga mitzvot bein adam lechavero – påbud mellan en person och hans medmänniskor. Därav Rabbi Akivas uttalande att Torans främsta princip är ”Du skall älska din nästa som dig själv” och Ben Azais kommentar att vanligt respekt för alla människor är till och med viktigare.

Både Rabbi Akiva och Ben Azai fokuserar på de mellanmänskliga dimensionerna i Toran och Mitzvot och beskriver dem som vår viktigaste uppgift som medlemmar av ett heligt folk. Våra lärde förklara vidare att den tvåfaldiga frasen ”Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig.” – tyder på att varje ögonblick mot helighet motsvaras av en förhöjd respons från G-d.

Först och främst, den som gör sig bara lite heligare, blir med G-ds hjälp, helig i mycket högre grad. För det andra, den som strävar mot sin egen helighet nere på jorden, kommer att helgas från ovan. Och slutligen, den som strävar mot sin egen helighet i denna värld, kommer att helgas av G-d i den kommande världen. På grund av detta, poängterade Rav Josef Dov HaLevi Solveitchik, hur judendomen betonar etiken. Rav Soloveitchik citerade sin morfar, Rav Chaim Brisker, som sade att ändamålet med en halachisk person är att ge upprättelse till de som är övergivna och ensamma, att skydda de fattigas värdighet, och att rädda de förtryckta.

Vårt uppnående av helighet bygger på de små gärningar av godhet som utförs i denna värld. Det är dessa mellanmänskliga Mitzvot som ger oss personlig helighet och ger oss förmåga att närma oss G-d.


Monument vid Yad Vashem